SØK PLASS!

Sikre deg skoleplass i første klasse nå til skoleår 2023-2024 ved Kongsberg Steinerskole.
Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om søknaden. 

INNTAKSREGLEMENT FOR KONGSBERG STEINERSKOLE 2022/2023

Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.  

Søknadsfrister:

  • Skoleinnskriving til 1. klasse følger kommunens frister.
  • For de øvrige klassetrinn er søknadsfrist 1. mars med unntak for elever som flytter til kommunen eller kommer fra en annen steinerskole.

Inntak av elever er ved skolestart og senest 1. september.

Elevtall i 1-10.trinn er: 16 elever / klassetrinn

Inntak kan bare gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse.

Skolen vil gjøre inntak løpende fram til skolestart og senest 1. september dersom det er ledig kapasitet. Ved løpende opptak gjennom skoleåret, avgjør inntakskomitéen når den enkelte klasse ikke har kapasitet til flere elever.

Ved søkning større enn skolens kapasitet, foregår inntaket etter følgende prioritering: 

  1. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer 
  2. Barn med søsken ved skolen
  3. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager
  4. Det foretas loddtrekning mellom barn som ellers stiller likt 

Inntakskomitéen består av: 

  • Daglig leder (styrer)
  • Klasselærer i den klassen som er berørt av det enkelte tilfellet 
  • Spes.ped.koordinator 

Inntakskomitéen fatter beslutninger om inntak og eventuelle avslag på søknader i den enkelte sak. Avgjørelsene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til Statsforvalteren i Viken. 

Svarfrist ved tilbud om plass vil oppgis i inntaksbrevet. 

Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Ønsker du å lese mer om steinerskolen og steinerpedagogikken?

På https://www.steinerskole.no/pedagogikk/hva-er-en-steinerskole/ finner du utrolig mye fin informasjon om de pedagogiske grunntankene og prinsippene i steinerskolen, samt hvordan dette påvirker hvert enkelt klassetrinn gjennom fokus på ulike overordna hovedtemaer. Om du skulle ønske å lese læreplanen for grunnskolen, finner du den her i sin helhelt. Læreplanen er helt nyrevidert og klar for skolestart, akkurat som oss!