SØK PLASS!

Vi har nå åpnet for opptak av elever! Kongsberg Steinerskole har løpende opptak av elever fra 1. april 2021 til og med 1. september 2021 eller til klassene er fulle. Vi har plass til 16 elever per trinn, se mer informasjon i vårt inntaksreglement under. Ved utfylling av søknadsskjemaet bekrefter du at du skriver barnet inn på Kongsberg Steinerskole. Dette utløser et krav om innbetaling av depositum på kr. 2000,- per barn for å reservere skoleplass hos oss. 

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om søknaden. 

INNTAKSREGLEMENT FOR KONGSBERG STEINERSKOLE 2021/2022

Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.  

Søknadsfrister:

  • Skoleinnskriving til 1. klasse følger kommunens frister. I Kongsberg er fristen for tiden primo desember 2021.
  • For de øvrige klassetrinn er søknadsfrist 1. mars med unntak for elever som flytter til kommunen eller kommer fra en annen steinerskole.

Inntak av elever er ved skolestart og senest 1. september.

NB: I oppstartsåret 2021 gjør styret oppmerksom på at vi ser bort ifra de nevnte søknadsfristene. Skolen praktiserer løpende opptak helt fram til 1. september 2021 eller til klassene er fulle. Ved oppstart i 2022 følger vi normal prosedyre og forholder oss til kommunens frister.

Elevtall i 1-10.trinn er: 16 elever / klassetrinn

Inntak kan bare gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse.

Skolen vil gjøre inntak løpende fram til skolestart og senest 1. september dersom det er ledig kapasitet. Ved løpende opptak gjennom skoleåret, avgjør inntakskomitéen når den enkelte klasse ikke har kapasitet til flere elever.

Ved søkning større enn skolens kapasitet, foregår inntaket etter følgende prioritering: 

  1. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer 
  2. Barn med søsken ved skolen
  3. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager
  4. Det foretas loddtrekning mellom barn som ellers stiller likt 

Inntakskomitéen består av: 

  • Daglig leder (styrer)
  • Klasselærer i den klassen som er berørt av det enkelte tilfellet 
  • Spes.ped.koordinator 

Inntakskomitéen fatter beslutninger om inntak og eventuelle avslag på søknader i den enkelte sak. Avgjørelsene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til Statsforvalteren i Viken. 

Svarfrist ved tilbud om plass vil oppgis i inntaksbrevet. 

Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Ønsker du å lese mer om steinerskolen og steinerpedagogikken?

På https://www.steinerskole.no/pedagogikk/hva-er-en-steinerskole/ finner du utrolig mye fin informasjon om de pedagogiske grunntankene og prinsippene i steinerskolen, samt hvordan dette påvirker hvert enkelt klassetrinn gjennom fokus på ulike overordna hovedtemaer. Om du skulle ønske å lese læreplanen for grunnskolen, finner du den her i sin helhelt. Læreplanen er helt nyrevidert og klar for skolestart, akkurat som oss!