OM OSS

Informasjonsfilm om Steinerskolen

Vi fortsetter med de fine tradisjonene fra vår Steinerbarnehage på Kongsberg.

Se på barnehagens video.

Huldraheimen Steinerbarnehage

Kongsberg Steinerskole

Etter syv år fikk Kongsberg Steinerskole i 2021 endelig godkjent søknaden om å starte skole! Den skinnende gule skolen ligger på Skollenborg i Grosvoldveien 144 rett ved Huldraheimen Steinerbarnehage.

Skoleåret 2023-2024 vil elevtallet gå over 40 elever fra 1. -6. klasse. Det gir en oversiktlig skolehverdag for elever og lærere.

2.- 6.klasse har samme start- og avslutningstidspunkt på skolehverdagen. 8.30 – 14.00. 1.klasse har eget tilbud med skoledag fra 8:30-13:00 og SFO 7:00 til 8:30 og 13:00- 16:30. Det er 12,5 t gratis SFO for alle barn i 1.klasse.

For 2. – 4. klasse er det tilbud om SFO (skolefritidsordning) hver dag kl. 7.00 – 8.30 og 14.00 – 16.30.

1. KLASSE

Første klasse har et eget opplegg i alle steinerskoler; mer lek og aktivitet, mindre skole. Klassens lærer er barnehagepedagog og eurytmist, klassen får til høsten sitt eget hus knyttet til barnehagen. Barnas dag er fylt med lek, eventyr, sang og musikk, tegning og maling, håndarbeid og masse lek og motorisk trening. Sanger, vers og regler læres utenat – alle tilpasset årets rytme, det telles og arbeides med grunnformer som forberedelse til senere norsk- og matematikkundervisning. Det bakes og lages suppe – de har mat hver dag. Det er fast turdag, og på fredager viser førsteklassingene et lite spill fra eventyret de har hørt gjennom uken.

2. KLASSE

2.klasse er steinerskolens offisielle skolestart. Da starter «skole», med pulter, fagtimer, bokstavinnlæring og regning. Det telles, regnes og øves gangetabell, bokstavene innføres sammen med begynnende skriving. Alle lærer å strikke – det er super hjernetrim! Fortellerstoffet i 2.klasse er eventyr. Mens første klasse har et eventyr i uka, har 2.klasse et nytt eventyr hver dag i veksling med regnehistorier.  Muntlig språk og tale har stor plass, med trening av artikulasjon, ordforråd og språklig klangvariasjon, samt forestillingsevne, hukommelse og konsentrasjon. Engelsk og tysk har egne timer.

2. klasse 2023/24 har egen lærer i hovedfag og enkelte fagtimer, men slås sammen med 3.klasse i praktisk-kunstneriske fag, da de er en liten gruppe.

3. KLASSE

I 3.klasse skifter temaet over til fabler, legender og naturhistorier: Eventyrene går over i mer virkelighetsnære fortellinger – barndommens fantasiverden får forankring i virkelige hendelser – om enn i mytisk fremstilling. Slik som den gode Frans av Assisi. Skriving har en sentral plass, og sammen med utvikling av skriften øves hekling. Alle regneartene øves, og geometri/formtegning utvikles videre med speilformer og formforvandlinger.

4. KLASSE

4.klasse innebærer et stort skritt ut i verden. Fortellerstoffet i 4.klasse omfatter primæryrkene (ur-yrkene), med bonden, gjeteren, fiskeren, bergmannen og skogsarbeideren. I veksling med yrkene kommer fortellingene fra Det gamle testamentet. Dette er året barna «kastes ut» av paradishagen – barndommens  rike. Her møter barna drama, sterke skjebner og vandring gjennom ørkenen.

Nå får bøkene stor plass, med mye lesetrening og rettskriving. De praktiske fagene preges av ur-yrkene, det er toving og spinning og veving av ull og arbeid i hage og skog. Matematikken øves videre med regneartene, i tillegg kommer nå mål og vekt som eget tema.

4.klasse 23/24 får sin egen klasselærer i hovedfag og noe fagtimer. I praktisk-kunstneriske fag blir de slått sammen med 5.-6.klasse.

5.-6. KLASSE

Disse to klassene er fortsatt sammenslått 23/24. Fokuset flyttes nærmere en historisk ramme, fra norrøn mytologi over til Norgeshistorien med kongesagaene. Vikingtiden står sentralt, med forming av en vikinglandsby i leire, stein, strå og mose.

Nå begynner også geografiundervisningen, med kart i fugleperspektiv over skolens nærområder, langsomt utvidet til Norgeskartet. Vi følger et bekkeløp ned mot Lågen, og vi bygger et lite hus. Ved siden av historie og geografi kommer en større periode med zoologi. Også her tegnes og males det i alle fag.

I matematikken fokuseres det nå på brøk og regning med desimaltall. Grunnleggende matematikk må fortsatt øves. Skrivingen perfeksjoneres, og de begynner med grammatikk. Engelsk og tysk når et nytt nivå med samtaler og bøker.

FAG

HOVEDFAG

Fra 2.klasse og oppover gjennom alle år starter hver dag med en dobbeltøkt med det vi kaller hovedfag. Dette er et fag som undervises i perioder på ca.4 uker. Hovedfag omfatter klassetrinnets sentraltemaer og er ment å gjennomsyre undervisningen i alle fag. Fortellingene formidles muntlig, og barna lager sine egne bøker med tekst og illustrasjoner til hver periode.

Hovedfag omfatter norsk og matematikk (som også har egne øvingstimer), samt historie, geografi, samfunnsfag og alle naturfagene. Steinerskolen legger stor vekt på fysikk, kjemi og naturfagsundervisning oppover i klassene.

Hovedfag har en egen oppbygning: det starter med morgenvers og morgensang, fortsetter med en rytmisk-musikalsk del(ringen), før undervisningen går over i gjenfortelling/bearbeiding av fortellerstoffet fra dagen før, deretter individuelt arbeid og til slutt nytt fortellerstoff.

ENGELSK OG TYSK

Fra andreklasse undervises det i engelsk og tysk. Dikt og sanger læres utenat. Det leses tekster og øves gloser og grammatikk. De første årene undervises det muntlig gjennom sanger, vers og leker. Etter hvert kommer det skriftlige til, små samtaler og lesetekster. De første årenes sanger og vers danner grunlag for senere bevisstgjøring av ordforråd og grammatikk. De skriver og leser først tekster de kan.

DIGITAL UNDERVISNING

I steinerskolen er digitale undervisningsmetoder ikke aktuelle før fra 7. klasse. De første skoleårene brukes ikke iPad eller PC. Fra 5. klasse er det innføring i det digitale. Det er godt begrunnet i læreplanen og i andre kilder at barn trenger andre veier inn i læringen enn gjennom det digitale.

FYSISIK AKTIVITET

Alle klassene er jevnlig på tur i nærområdets skoger og enger. I skolegården er det kreativ aktivitet og spennende lek. Vi har et flott klatrestativ og det hoppes tau og paradis, sparkes ball, lekes i den store sandkassen. Om vinteren er det flotte forhold med masse snø og fine forhold for aking, skigåing og snøleik. Vi har også kroppsøvingstimer.

EURYTMI

Steinerskolene har et eget bevegelsesfag; eurytmi. Det er en kunstnerisk musikalsk bevegelsesform, med lærere utdannet spesielt innen faget (en 4 årig utdannelse!) Eurytmi er bevegelse til språk og musikk, de har derfor med seg en pianist sammen med eurytmilæreren. Kongsberg steinerskole er heldige som har hele to eurytmister, samt musikklærer og pianist blant våre lærere!

Eurytmi styrker pust og fleksibilitet, koordinasjon, romorientering, tidsfølelse, rytme og puls. Den oppøver forholdet mellom individet og omgivelsen, er dermed både en individuelt styrkende og en sosial styrkende øvelse. Eurytmi styrker tenkningen gjennom å gi støtte for tankebevegelser. Eurytmien kan vi se som en utvidelse og fornyelse av tidligere tiders leikaring. (Leikaringen tas også inn som element i starten av hovedfag, det vi gjerne kaller ringen.)

FORMTEGNING

Formtegning er et annet fag som er spesielt for steinerskolene. I formtegning øves grunnleggende former, fra første skoledags rette og krumme linje, til avanserte speilformer og formforvandlinger. Høyere opp i klassene utvikles dette videre til geometri, men det har generelt en stor betydning for barnets indre struktur og kraft. En linje er et tankespor, og kraften til å følge og danne avanserte linjer styrker tenkning og konsentrasjon, fleksibilitet og kreativitet.

KUNST OG HÅNDVERK

Kunst og håndverksfag har stor plass på steinerskolen. De gjennomsyrer alle fag som arbeidsmetode. «Kunsten å undervise eller kunstnerisk undervisning» er vår rettesnor. Vi ønsker at barna skal få en bred palett av uttrykksmidler og inspirasjon. Tegning, maling, modellering, formgivningsfag, strikking, hekling, søm, vev og snekring og spikking har egne timer og går også inn i de ulike fagene som ledsagende virksomhet. Et dugandes menneske bør kunne lage sine egne sko, strikke en lue og sy i en knapp!

De kunstneriske fagene omfatter også musikk, språk og bevegelse, med eurytmi, dans og skuespill, korsang og fløyte – i egne timer og som aktivitet i alle fag.

RELIGION

Religion er eget fag. Det starter med små etiske fortellinger, går over i legender og historier, biografier av mennesker som har noe å lære oss, før vi begynner med innføring i ulike religioner.

BARN, GÅRD OG SKOG

Steinerskolen på Kongsberg holder til på en gård. I nært samarbeid med gården bygger vi opp vår egen skolehage, vi arbeider med dyra og med skogen. I vår digitaliserte tid ser vi det som særlig viktig å styrke barnas forhold til naturen og den helt virkelige virkeligheten. Vi har derfor utviklet vår egen lokale læreplan knyttet til dette arbeidet. Planen er fortsatt under utvikling etter som skolen vokser.

Skolen holder i dag til i brakker – riktignok ganske vakre sådanne. Vi arbeider med planene for bygging, og allerede denne sommeren bygger vi nye lokaler til 1.klasse som er beregnet ferdige i løpet av sommer/høst 2023.

Sist sesong begynte vi arbeidet med opparbeidelse av egen skolehage og et lite drivhus. Dette året vil vi fokusere på jordforbedring, kompost og beplantning. Vi får egen gårdspedagog. Til høsten skal de eldste elevene bygge et lite hagehus og vi setter opp et drivhus.

MAT

Mat er viktig, både for helse og som sosial faktor. Vi er opptatt av næringskvalitet, og vi ønsker at barna skal glede seg over felles måltider, lære å lage nærende mat fra bunnen og følge maten fra jord til bord.

Vi har jevnlig fellesmåltider for hele skolen, og foredling er del av barn-gård undervisningen. Barna lærer å så, stelle, høste og bearbeide mat; bake og fermentere, sylte og safte. Bruk av ville vekster og av produkter fra gården, bearbeiding og nytting av disse er del av våre aktiviteter.

STYRET

Elizabeth Wirsching, styreleder

(under arbeid)

REKTOR

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er rektor ved Kongsberg Steinerskole.

Marianne har lang fartstid som steinerskolelærer; 30 år i skolen og noen år som styrer i barnehage. Utgangspunktet var en offentlig lærerutdanning med videreutdanning i steinerpedagogikk,  fordypninger i naturfag og språkundervisning, en 3-årig tilleggsutdanning i steinerskolens spesialundervisning, studier i rytmisk-musikalsk oppdragelse og en språkterapiutdanning fra Sveits, samt en master i steinerpedagogikk.

Å få være med å utforme skolens profil som en steinerskole med tilknytning til gård, dyr og jordbruk, i tospann med kunst og kultur, er en fabelaktig og inspirerende utfordring. Natur og kultur gir helse og livsmestring!