HVORFOR STEINERSKOLE?

1. SKOLENS MÅL ER Å SKAPE LIVSLANG MOTIVASJON FOR LÆRING.

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet, og undring. All kunnskap er porten til ny kunnskap som hver elev skal ha lyst til å åpne.

2. I STEINERSKOLEN MØTER ELEVENE FORDYPNING SOM ARBEIDSFORM.

Steinerskolen tilstreber å formidle kunnskap om økologiske, kulturelle og globale helheter. Dette krever fordypning som arbeidsform. Gjennom periodeundervisning får elevene sammenhengende tid til å fordype seg, og utvikler evne til konsentrasjon og til å gjennomtrenge lærestoffet.

3. LÆREPLANEN BYGGER PÅ TANKER OM BARNETS UTVIKLING.

Læreplanen bygger på tanker om barnets utvikling. Tilpasset opplæring skjer på flere nivåer, blant annet skal lærestoffet imøtekomme behov som eleven har på ulike alderstrinn. Læreren formidler pensum muntlig og med øyekontakt med elevene. Dette utfordrer elevene til å medoppleve og relatere seg til innholdet, og medfører at faglige variasjoner i elevgruppen blir mindre avgjørende for deltakelsen.

4. LØPENDE TILBAKEMELDING OG DIALOG DANNER GRUNNLAG FOR GODE UTVIKLINGSPROSESSER.

Steinerskolen har fortløpende evaluering gjennom skoleåret som sammenfattes i det årlige individuelle vitnemålet. I vitnemålet får de foresatte informasjon om elevens utvikling og kunnskapsnivå i ulike fag. Vitnemålet inneholder også klasseforstanders vurdering av elevens skolesituasjon. I tillegg holdes det foreldresamtaler. Tilbakemelding som grunnlag for å etablere gode utviklingsprosesser er en vesentlig del av det pedagogiske arbeidet.

5. ELEVENE FÅR EN HELHETLIG OG ALLSIDIG UNDERVISNING.

Elevene får en helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige øvelser likestilles. Disse tre feltene vektlegges i alle fag på alle klassetrinn, blant annet ut fra et siktemål om at elevene senere skal kunne ta frie valg i forhold til utdanning og yrke.

6. ELEVENES PERSONLIGE BEARBEIDELSE AV LÆRESTOFFET ER I SEG SELV EN METODE FOR TILPASSET LÆRING.

Kunst er ikke primært et fag i steinerskolen, men en måte alle fagene gripes an på. Når elevene har fått presentert pensum gjennom fortelling, får de «gjenfortelle» gjennom tegning, tekst, modellering, skuespill, håndarbeid og så videre. Kunstnerisk og håndverksmessig bearbeiding av lærestoffet involverer mange sider ved eleven, og gjør at lærestoffet tilegnes på en personlig måte.

7. GODE LÆREPROSESSER TILLATER RISIKO.

Gode læreprosesser tillater risiko: Eleven trenger anledninger til å øve, feile, mestre og forsøke på nytt. Steinerskolen gir rom for slike prosesser i alle fag. Gjennom jevnlige elevoppvisninger på skolens scene trenes eleven i å framføre noe for andre, og selv å overvære andres fremførelser. Slik blir øvelse, feiling og mestring en selvfølgelig del av klassefelleskapet rundt eleven. Det stimulerer læring og utvikler respekt og forståelse for egne og andres læreprosesser.

8. OGSÅ LÆREREN MÅ VÆRE I KONTINUERLIG UTVIKLING, BÅDE TEORETISK, KUNSTNERISK OG PRAKTISK.

God steinerpedagogikk forutsetter en lærer i kontinuerlig utvikling. Nå læreren må arbeide frem stoffet gjennom ulike kunstneriske uttrykk som fortelling, tegning, musikk, modellering og så videre, utvikler læreren seg sammen med eleven. Denne arbeidsformen gir også lærerne inspirasjon til arbeidet.

9. STEINERSKOLEN LEGGER VEKT PÅ LIKEVERD OG GJENSIDIG RESPEKT MELLOM LÆRER OG ELEV.

Elevene møter fra første dag en skole der hver og en, lærer og elev, er likeverdige. Lærerne har et spesielt ansvar som bl.a. går ut på at de hver dag møter elevene i klasserommets dør med håndhilsing og personlig henvendelse. Likeverd mellom lærer og elev står ikke i motsetning til lærerens tydelige lederskap overfor klassefellesskapet og elevgruppen.

10. EN STEINERSKOLE ER MER ENN ET STED FOR UNDERVISNING. DEN ER OGSÅ ET KULTURSENTRUM.

En steinerskole er mer enn et sted for undervisning. Den er også er kultursentrum fordi det arbeides med konserter, skuespill, sirkus og markeder – som også blir familier og lokalsamfunn til gode. Ikke bare lærere og elever føler eierskap til en steinerskole. Foreldre får styrket sitt engasjement gjennom deltakelse i dugnader, markeder, korps osv., samtidig som de får innsikt i skolen der barna går.

11. STEINERSKOLENS LÆREPLAN ER BASERT PÅ 90 ÅRS PRAKSIS OG ERFARING.

Læreplanen og kompetansemålene for hvert klassetrinn utgjør rammen, men er ingen ferdig oppskrift. Hver lærer må arbeide med individuell tilpasning til sine enkeltelever og sin gruppe. Slik formes undervisningen av menneskene som møtes i klasserommet og blir skapende, personlig og stadig i fornyelse – vi kaller det levende pedagogikk.

«To truly know the world, look deep within your own being. To truly know yourself, take a real interest in the world.»

Rudolf Steiner

Kilde: Teksten en henta fra brosjyra «11 gode grunner til å velge Steinerskolen», utgitt av Steineskoleforbundet i 2015.