SPØRSMÅL OG SVAR

OM KONGSBERG STEINERSKOLE

Hvor ligger Kongsberg Steinerskole?

Kongsberg Steinerskole er lokalisert på Skollenborg, åtte kilometer utafor Kongsberg sentrum i retning Drammen. Vi ligger i nær tilknytning til Huldraheimen steinerbarnehage og nabogården Nyhusgården. Vi er omringa av åkre og jorder, skog og himmel, og på en solrik dag fins det ikke et bedre sted! Skolen skal etableres i midlertidige modulbygg på ridebanen til barnehagen. På sikt skal det reises permanente bygg i samme nærmiljø. 

Nyhusgården, Skollenborg

Hvem kan gå på Kongsberg Steinerskole?

Alle barn fra 1. – 6. klasse kan søke plass hos oss på Kongsberg Steinerskole.

Vi har 16 elevplasser per klassetrinn, så på visse trinn vil det fort bli fullt. Da vil vi foreta prioriteringer og benytte ventelister i henhold til inntaksreglementet vårt. Vi gjør oppmerksom på at barn fra andre kommuner og fylker også er hjertelig velkommen til å søke plass hos oss.

Hvor kan jeg søke plass på Kongsberg Steinerskole?

Skoleplass hos oss kan du søke her.  

Koster det noe å gå på Kongsberg Steinerskole?

Ja, det gjør det. Kongsberg Steinerskole er en privatskole som drives etter friskoleloven. Skolen får tilskudd på 85% av det en skoleplass koster, og de resterende 15% må dekkes av barnas foreldre eller foresatte. Dette kalles foreldrebetaling. Det er mulig å søke om reduksjon i foreldrebetalinga for de familiene som kan ha behov for det.

Skolepengene er satt til 2500 kroner per måned per barn. Juli er betalingsfri måned. Årlig sum for ett barn uten kostpenger blir 27 500 kroner.

Må jeg betale for materiellet barna bruker på skolen i tillegg til foreldrebetalinga?

Nei, i Norge er det fritt materiell til alle skolebarn, uavhengig om de er i privat eller offentlig skole. Skolen har ansvar for å sørge for at alle barn har alt de trenger for å gjennomføre oppgaver og prosjekter på skolen.

Vil dere tilby søskenmoderasjoner på Kongsberg Steinerskole?

Ja, det gjør vi. Første barn betaler fulle skolepenger. Deretter er det 50% reduksjon i prisen for barn nummer to, 75% reduksjon i prisen for barn nummer tre og 100% reduksjon i prisen for barn nummer fire (friplass – kun kostpenger). Vi gjør oppmerksom på at søskenmoderasjonene kun gjelder på den månedlige foreldrebetalinga, ikke på depositum og kostpenger. 

Er det SFO på Kongsberg Steinerskole?

Ja, det er det. SFO skal også ha åpent i høstferien og vinterferien, men er stengt i juleferien og påskeferien. Vi følger ellers skoleruta til Kongsberg kommune.

Og fra skoleåret 2022-2023 blir det 12 timer per uke gratis SFO for barn i første klasse!

Hva er åpningstidene på SFO?

SFO er åpent fra kl. 07:00-08:30 og fra kl. 14:00-16:30 hver dag.

Hvor mye koster en SFO-plass ved Kongsberg Steinerskole?

Vi følger kommunale satser for SFO. Det vil være mulig å velge mellom full plass eller redusert plass. Dagsatsen er 200 kr. og full pris for en måned er 3000 kr.

Hvordan skal barna komme seg til og fra skolen?

Fordi Kongsberg Steinerskole ikke er en nærskole for flesteparten av elevene, er det nærliggende å tro at en stor del av elevene må kjøres til og fra skolen. Og det kan dere, hvis dere vil. Men samtidig må dere være klare over at alle barn i Kongsberg kommune har rett på gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 kilometer unna skolen (gjelder førsteklassinger), mer enn 4 kilometer unna skolen (gjelder 2. – 10.klassinger) eller dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. 

Vi har bestilt skoleskyss fra Brakar og håper dette kommer på plass så fort som mulig. Man må regne med å kjøre barna i begynnelsen. Mer informasjon kommer så snart vi får beskjed fra Brakar. 

Når begynner og slutter skolen?

Kongsberg Steinerskole har undervisning for alle klasser fra kl. 08:30-14:00 hver dag.

Er det planleggingsdager på Kongsberg Steinerskole?

Lærerne har planleggingsdager, men elevene kommer på skolen til eget opplegg med vikarer.

Hva er spesielt med Kongsberg Steinerskole?

Vi vil videreføre de gode rutinene fra Huldraheimen steinerbarnehage og ønsker å tilby dyrestell som en del av skolehverdagen. På Nyhusgården holdes det høner, sauer og hester, og tanken er at skolebarna skal kunne delta med stell, mating, kos og ikke minst: Få mulighet til å ri! I tillegg viderefører vi et økologisk og bærekraftig perspektiv. Dette er også i tråd med tankene til Rudolf Steiner.

Hva er en steinerskole?

En steinerskole er en skole som bygger på steinerpedagogikk, en utdannelsesfilosofi grunnlagt av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861-1925). Steinerskolen er en allmenn konfesjonsfri skole tilgjengelig for alle, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Skolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, basert på Steiners pedagogiske impulser og ideer om barnets utvikling. Målet er å skape livslang motivasjon for læring.  Les mer her.

Fins steinerskolen i andre land?

Ja, det gjør den, men da kalles den stort sett Waldorf School. I verden er det mer enn tusen steinerskoler i 64 ulike land. Det gjør steinerskolen til verdens største friskolebevegelse. Se på steinerskoler i verden.

Kan barna gå på vanlig ungdomsskole eller videregående skole etter å ha gått på steinerskolen?

Ja, det kan de. Norge er ett av få land som har likestilt steinerskolen med den offentlige enhetsskolen. Barna kan derfor gå fra den ene skolen til den andre uten at dette skal medføre at de for eksempel ikke får generell studiekompetanse. Etter endt steinerskoleløp kan eleven tas opp som elev ved videregående eller student ved høgskoler og universiteter på lik linje og med like kvalifikasjoner som elever fra den offentlige skolen. Alle elevene skal ha vært igjennom de samme temaene, men de har lært om temaene på ulike måter.

Har steinerskolen en egen læreplan?

Ja, det har vi! Vi har en egen, nyrevidert læreplan som du kan lese her. Steinerskolene forholder seg til de samme læringsmålene som den offentlige skolen, men når disse på andre måter og med andre hjelpemidler. Last ned læreplanen her.

Er det riktig at steinerskolebarn har mye mer forming enn barn i den offentlige skolen?

Ja, i steinerskolen er kunstfagene likestilte med de praktiske fagene og de teoretiske fagene. Det vil si at elevene får lov til å bruke mer tid på å bli kjent med flere ulike kunstuttrykk. Dette gjelder i alle fag på alle klassetrinn, blant annet ut ifra et siktemål om at elevene senere skal kunne ta frie valg i forhold til utdanning og yrke.

Er det sant at det ikke gis karakterer i steinerskolen?

Ja, det er sant. I steinerskolen gis det ikke karakterer, men vurderinger. Disse vuderingene gir både elever og foreldre et mye mer sammensatt bilde av elevens framgang og utvikling, og eleven slipper å føle seg målt opp mot andre. 

Bruker barna i steinerskolen digitale hjelpemidler?

Steinerskolene i Norge har fått dispensasjon til å la være å bruke digitale hjelpemidler fra 1. – 7.klasse. Det er en grunnleggende tanke i pedagogikken at en ikke skal bruke det en ikke kan begripe. Det er likevel opp til den enkelte klasse og/eller skole om de tar i bruk digitale hjelpemidler før ungdomstrinnet.   

Ønsker du mer informasjon?

Les mer om steinerpedagogikk og steinerskolene i Norge på http://www.steinerskolen.no. Og ta gjerne kontakt med oss på kongsberg@steinerskolen.no dersom du har spørsmål som vedrører Kongsberg Steinerskole. Du kan også følge oss på Instagram og Facebook .

Har du lyst til å jobbe hos oss? 

Vi trenger hjelp til alt mulig i prosessen med å skape verdens beste skole! Send oss en e-post på kongsberg@steinerskolen.no dersom du kunne tenke deg å bidra med smått eller stort.